Giới thiệu

Giới thiệu

Lượt xem:

Tổ có 12 thành viên, phụ trách nhiều mảng công việc khác nhau: Tài chính, thư viện, y tế, văn thư, kỹ thuật, bảo vệ, phục vụ… và đã hỗ trợ đắc lực cho công tác chuyên môn của nhà trường. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Phạn Thị Lý Nguyễn Thị Hường Phạm Thị Thùy  An Bùi Văn Thành Lê Thị Hiền [...]