Đoàn thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường được sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường và là đơn vị trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Tỉnh Đăk Lăk. Trong những năm qua, các hoạt động Đoàn TN đã luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đoàn TNCSHCM; Tỉnh Đoàn; Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường và nhiệm vụ năm học để triển khai một cách có hiệu quả các hoạt động Đoàn TN. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn trường còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích và sổi nổi nhằm khấy động phong trào học tập và vui chơi của học sinh.

1.

Phạm Công Tuấn Chi đoàn Giáo viên Bí thư

2.

Trần Thị hiệp Chi đoàn Giáo viên Phó Bí thư

3.

VÀI NÉT VỀ PHONG TRÀO ĐOÀN TRƯỜNG

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường được sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường và là đơn vị trực thuộc Đoàn khối các cơ quan Tỉnh Đăk Lăk. Trong những năm qua, các hoạt động Đoàn TN đã luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đoàn TNCSHCM; Tỉnh Đoàn; Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường và nhiệm vụ năm học để triển khai một cách có hiệu quả các hoạt động Đoàn TN. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đoàn trường còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích và sổi nổi nhằm khấy động phong trào học tập và vui chơi của học sinh.

 

Phạm Công Tuấn – Bí thư Đoàn trường