NGUYỄN ĐĂNG BỒNG
 • NGUYỄN ĐĂNG BỒNG
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0898177771
 • nguyendangbongndu@gmail.com
 • Quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên; + Lĩnh vực công tác: Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: - Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên; xây dựng kế hoạch chiến lược, định hướng phát triển nhà trường; kế hoạch thực hiện Đề án liên quan đến trường THPT Chuyên; xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường hàng năm, hàng tháng, hàng tuần; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hoạt động của nhà trường trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; - Chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị; thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng khoa học; Hội đồng xét nâng lương và các Hội đồng khác; - Quản lý tài chính, chủ tài khoản của trường; thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ và công khai trong trường; phối hợp với Công đoàn chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; - Chỉ đạo, điều hành công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi; trực tiếp chỉ đạo các hoạt động hợp tác, liên kết, giao lưu với các trường THPT chuyên, các trường Đại học, Cao đẳng…trong việc bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi… - Chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh chăm lo xây dựng và phát triển nhà trường; - Ký trang 1 học bạ học sinh. Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 12; Thực hiện công tác nhập và chuyển trường của học sinh; - Thực hiện các báo cáo của phòng Tổ chức Cán bộ và phòng Kế hoạch tài chính Sở Giáo dục - Đào tạo (chủ trì hoặc phối hợp hoặc chỉ đạo, nhắc nhở để hoàn thiện báo cáo); - Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết. + Phụ trách các tổ: Sinh học – Công nghệ và Văn phòng.
Nguyễn Văn Tư
 • Nguyễn Văn Tư
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0905386345
 • nguyenvantundu@gmail.com
Phạm Thị Như Trang
 • Phạm Thị Như Trang
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0914225679
 • trangsun@icloud.com
 • + Lĩnh vực công tác: Trực tiếp giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn, cụ thể: - Xây dựng kế hoạch chuyên môn, phân công chuyên môn, thời khóa biểu; - Phụ trách các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, nghề phổ thông; - Tổ chức thi cử, kiểm tra học kỳ, tuyển sinh lớp 10, các kỳ thi học sinh giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục khác phối hợp tổ chức; - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên; kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên; - Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhà trường; - Quản lý kiểm tra, đánh giá học sinh; Xét duyệt đánh giá kết quả, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ của học sinh khối 10 và 11; - Quản lý điểm, dữ liệu học sinh, dữ liệu tuyển sinh; hồ sơ thi THPT quốc gia và các hoạt động chuyên môn khác; - Phân công giáo viên, theo dõi việc bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi; tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động hợp tác, liên kết bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi với các trường THPT chuyên, các trường Đại học, Cao đẳng; - Thực hiện các báo cáo của phòng Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và công nghệ thông tin và phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục- Đào tạo (chủ trì hoặc phối hợp hoặc chỉ đạo, nhắc nhở để hoàn thiện báo cáo); - Điều hành hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác. + Phụ trách các tổ: Ngoại Ngữ và Hóa học.
VÕ THỊ THANH THẢO
 • VÕ THỊ THANH THẢO
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0935050979
 • thaondu48@gmail.com
 • + Lĩnh vực công tác: Trực tiếp giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành một số lĩnh vực, hoạt động, cụ thể: - Phụ trách hoạt động các Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…); - Các hoạt động nề nếp, tác phong, đồng phục học sinh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và của địa phương; - Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh; công tác y tế trường học; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm – môi trường; an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sống… - Hướng dẫn, theo dõi, sơ kết, tổng kết phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; công tác chữ thập đỏ, công tác hành chính, lễ tân của nhà trường; - Công tác văn nghệ, thể thao; các cuộc thi văn nghệ, thể thao của giáo viên và học sinh; - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; - Công tác kiểm định chất lượng giáo dục (tự đánh giá và đánh giá ngoài); các cuộc thi khoa học kỹ thuật và sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh; - Thực hiện các báo cáo của phòng Chính trị tư tưởng và phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp Sở Giáo dục - Đào tạo (chủ trì hoặc phối hợp hoặc chỉ đạo, nhắc nhở để hoàn thiện báo cáo). + Phụ trách các tổ: Ngữ Văn và Sử- Địa- GDCD.